Visie - Schoolbeleidsplan KW IBIS

Ga naar de inhoud

Hoofdmenu:

Visie

InternaatKoninklijk Werk IBIS - Internaat
We doen méér dan ze te slapen leggen !Het internaat is niet zo maar een opvang, de opvoeders proberen er de taak van de ouders zo goed mogelijk over te nemen.


De kinderen worden aan professionele plaatsvervangers toevertrouwd omdat ouders :
 • door hun werk- en gezinssituatie niet in staat zijn om hun kinderen thuis op te vangen
 • zien dat hun kind behoefte heeft aan een sterke regelmaat en structuur
 • niet altijd de gepaste opvoeding kunnen bieden
 • merken dat een internaat meer leer- en ontspanningsmogelijkheden aanreikt
 • ….

Binnen IBIS staan school en internaat als evenwaardige en evenwichtige partners naast elkaar binnen het opvoedingsproces van de kinderen. Deze synergie is volledig uitgetekend in het belang van onze IBIS-jongeren. De jongens worden in hun groei naar volwassenheid voortdurend gevolgd en begeleid. Ieders persoonlijkheid wordt gestimuleerd in de richting van een
verdraagzame, pluralistische levenshouding.

Zowel op vlak van begeleiding, opvolging en ondersteuning wordt er nauw samengewerkt met de school. Leerkrachten en opvoeders reflecteren samen over attitude en gedrag, leervorderingen en leerproblemen, de thuissituatie, externe ondersteuning,… . Deze samenspraak vertaalt zich in regels, afspraken, procedures, normen, remediëring, aanleren van schoolse en maatschappelijke vaardigheden, begeleiding en ondersteuning.

IBIS verschilt van andere schoolinternaten door de benadering van de totaalzorg.
In een totaalzorg krijgen lichamelijke, psychische en sociale dimensies een evenwichtige plaats.

Er wordt gestreefd naar zo adequaat mogelijk in te spelen op de noden en de behoeften van ieder individueel kind. Zo wordt geprobeerd een antwoord te bieden op de diverse problemen die zich stellen in de leefwereld van het kind.

Dit vertaalt zich bijvoorbeeld in :
 • het voorzien in de elementaire basisbehoeften van de jongens die hun ouders hen niet kunnen bieden
 • ervoor zorgen dat elk kind dat nood heeft aan medische of paramedische bijstand – ongeacht hun sociale achtergrond – ten allen tijde de meest geschikte hulp kan genieten
 • het nauwgezet opvolgen van probleemsituaties en bescherming bieden wanneer de kinderen zich in een kwetsbare positie bevinden
 • waken over de psychosociale gezondheid van de jongens en waar nodig professionele hulp inschakelen
 • het onvoorwaardelijk opvang bieden aan kinderen die zich in een problematische opvoedingssituatie bevinden en/of door de instanties van de jongerenwelzijn aan IBIS worden toevertrouwd
 • het continue streven naar een leefklimaat met gezinsvervangend karakter waarin de kinderen maximale groeikansen aangeboden krijgen
 • het organiseren van, of laten deelnemen aan kampen voor de jongens die anders geen mogelijkheid hebben tot een normale gezinsvakantie
 • het ter beschikking staan gedurende het ganse jaar (365 op 365 dagen), zodat kinderen die om welke reden dan ook niet naar huis kunnen tijdens weekends of vakanties kunnen rekenen op een verblijf in een gezinsvervangend kader 
 
Terug naar de inhoud | Terug naar het hoofdmenu