Beleidsverklaring Veiligheid, Gezondheid, Hygiëne en Milieuzorg - Schoolbeleidsplan KW IBIS

Ga naar de inhoud

Hoofdmenu:

Beleidsverklaring Veiligheid, Gezondheid, Hygiëne en Milieuzorg

Algemeen > Veiligheid en welzijnsbeleid
Het schoolbestuur en de Directie verklaren dat het Koninklijk Werk IBIS te Bredene aan actief preventiebeleid zal voeren inzake veiligheid, gezondheid, hygiëne en milieu. Om deze doelstelling concreet te realiseren, worden de volgende engagementen aangegaan :

Het schoolbestuur zal :


1. Algemene maatregelen treffen om de positieve houding ten aanzien van het VGHM-beleid te verhogen. Hieronder verstaat men onder meer :

 

- de veiligheid, gezondheid, hygiëne en milieuzorg integreren in de opleiding van de jongeren;

- initiatieven nemen tot nascholing van de hiërarchische lijn;
- de hiërarchische lijn en de andere medewerkers actief betrekken bij het preventie
- de verantwoordelijken op elk niveau vastleggen;
- regelmatige evaluaties uitvoeren om het preventiebeleid bij te sturen.

 

2. De voorbeeldfunctie, zowel van de school als onderwijsinstelling als van elke medewerker afzonderlijk, sterk benadrukken wanneer het erom gaat jongeren een algemene VGHM-opvoeding te geven en hen de regels van goed vakmanbij te brengen.

3. De noodzakelijke materiële voorzieningen in kaart brengen en een planning opstellen om hieraan op termijn te kunnen voldoen.  Ter zake een verantwoord aankoopbeleid voeren.

4. In overleg een globaal preventieplan en jaarlijkse actieplannen opstellen en uitvoeren met als doel de prestaties op gebied van veiligheid, gezondheid, hygiëne en milieuzorg voortdurend te verbeteren.

5. Een actief preventiebeleid voeren ten opzichte van nieuwe medewerkers, jongeren en tewerkgestelde derden.  De nieuwe medewerkers en jongeren zullen via een onthaalbeleid attent worden gemaakt op de voorkomende risico’s.  De tewerkgestelde medewerkers, jongeren en derden in de school zullen geregeld worden gewezen op de bestaande risico’s.

6. Regelmatig besprekingen voeren in de bevoegde overlegorganen binnen en buiten de organisatie en op de verschillende beleidsniveaus van het Koninklijk Werk IBIS.

7. De nodige omkadering en middelen voorzien om een actieve VGHM-opvoeding te kunnen verzorgen en te realiseren.


8. Actief meewerken aan preventie-initiatieven van de Overheid (Ministeries van Tewerkstelling en Arbeid, Binnenlandse Zaken, Volksgezondheid, Leefmilieu, e.d.) en zorgen voor een goede samenwerking met de diensten voor preventieve geneeskunde, Medisch Schooltoezicht en arbeidsgeneeskunde.


Opgemaakt op

Voor het schoolbestuur,                                       Voor de Directie,


 
 
Terug naar de inhoud | Terug naar het hoofdmenu