Beleidsplan IBIS WERK - Schoolbeleidsplan KW IBIS

Ga naar de inhoud

Hoofdmenu:

Beleidsplan IBIS WERK

Algemeen

Beleidsplan Koninklijk Werk IBIS vzw
Algemene situeringKwaliteitsmanagementsysteem

Het kwaliteitsmanagementsysteem van het Koninklijk Werk IBIS gaat van algemeen naar concreet.
In de eerste plaats geeft het een beeld van het pedagogisch en agogisch project met de algemene doelstellingen dat wordt vertaald naar de drie pedagogische eenheden. In tweede instantie krijgt men concrete beschrijvingen van wie wat doet binnen het "IBIS Werk", de werking ervan, hoe geëvalueerd en verbeterd wordt, tot innovaties.

In een kwaliteitsmanagementsysteem verduidelijkt men op welke wijze de organisatie functioneert. Hierdoor weet elke medewerker binnen de organisatie goed wat van hem/haar verwacht wordt. Door te beschrijven wat van iedereen verwacht wordt kan de organisatie de kwaliteit van haar kwaliteit beheersen, bewaken en bijsturen.
Het kwaliteitsmanagementsysteem onderscheidt een aantal aandachtsgebieden met een aantal (sub)rubrieken, waar de werking en de strategische keuzes ten aanzien van de beleidsterreinen worden beschreven:

  • de organisatiestructuur
  • betrokkenheid en participatiebeleid
  • pedagogisch eenheden en hun beleid
  • een beschrijving van de werking
  • resultaten
  • kwaliteit en strategie
Meer info vindt je onder ieder onderdeel van de KMIS-structuur.

Zowel als ‘eindproduct’ als in haar ‘ontwikkelingsproces’, is het IBIS beleidsplan:
  • een informatie- en documentatiedocument over het concrete functioneren van de organisatie;
  • een draaiboek waarin de concrete werking en het beleid worden vastgelegd;
  • een verantwoordingsinstrument dat het uitgangspunt vormt voor evaluatie en bijsturing.

Het IBIS beleidsplan is tevens het resultaat van het proces van overleggen, evalueren en bijsturen, zowel wat de doelstellingen, als wat de concrete activiteiten betreft.

Kwaliteitsmanagementinformatiesysteem
Het imago van “kwaliteit” en een “kwaliteitsmanagementsysteem” op “papier” is erg vervelend! Een spookbeeld van de papieren tijger kent iedereen.
Zelfs wanneer een digitaal systeem wordt gehanteerd, en dit een statisch en niet gedragen karakter binnen de organisatie kent, is dit een kort leven beschoren.

Het dynamisch krijgen van een beschreven kwaliteitsmanagementsysteem lukt enkel als zowel management als medewerkers er actief bij betrokken worden.

Het IBIS Werk hanteert het KMIS om beleidsafspraken en -gegevens uit de verschillende beleidsdomeinen van de organisatie op een zinvolle manier te formaliseren, te consolideren en te vertalen naar bruikbare managementinformatie.
De managementinformatie is daarom dan ook bedoeld voor iedere medewerker van de organisatie om sturing te geven aan alle (deel)processen binnen de aandachtsgebieden waarvoor hij of zij verantwoordelijk is.


KMIS en evaluatie
Het kwaliteitsmanagementinformatiesysteem wordt op de diverse organisatiegebieden regelmatig bijgesteld en geüpdatet op basis van interne en externe ontwikkelingen.
Naast de specifieke evaluaties binnen de domeinen van kwaliteitszorg van de organisatie (medewerkers, klanten en maatschappij) wordt het KMIS als evaluatie-instrument gehanteerd voor het kwaliteitsbeleid en het kwaliteitsmanagementsysteem.
Het KMIS vervult een belangrijke rol binnen het proces van zelfevaluatie en bijsturing.

Vanuit de maatschappelijke opdracht van het Koninklijk Werk IBIS wordt gewerkt aan de versterking van het beleidsvoerend vermogen van de organisatie.


 
Terug naar de inhoud | Terug naar het hoofdmenu