Vlaamse Onderwijsraad - Schoolbeleidsplan KW IBIS

Ga naar de inhoud

Hoofdmenu:

Vlaamse Onderwijsraad

Algemeen > Samenwerking externen
Koninklijk Werk IBIS is vertegenwoordigd in de sectorcommissie maritieme opleidingen van de de VLOR (Vlaamse Onderwijsraad).

In het werkjaar 2007-2008 besliste de commissie Onderwijs, vorming en Arbeidsmarkt (OVA) dat de VLOR in de toekomst op een systematische manier zou werken aan adviezen over de hervorming van een studiegebied in het secundair onderwijs.

Een omgevingsanalyse reikt materiaal aan over de huidige toestand van een studiegebied, de verwachtingen ten aanzien van een studiegebied en de te verwachten evoluties.  Omdat een omgevingsanalyse een breed beeld wil schetsen van een studiegebied kan ze niveauoverschrijdend zijn.  Een omgevingsanalyse inventariseert en verwerkt materiaal tot een voorbereidend document dat het vertrekpunt vormt voor een “screening”.  Een “screening” volgt op een omgevingsanalyse en toetst het bestaande aanbod in een specifiek niveau aan het materiaal uit de omgevingsanalyse en is gericht op de mogelijke actualisatie van het onderwijsaanbod in een studiegebied.  Het grote verschil met een omgevingsanalyse is dat er in een “screening” conclusies worden getrokken uit het voorbereidende werk en dat ze geldt voor een specifiek onderwijsniveau.

Een omgevingsanalyse wordt opgestart als er uitzicht is op een advies.  Dit kan een advies op eigen initiatief of een advies op vraag zijn.  Een advies op eigen initiatief kan uitgebracht worden als blijkt dat er nood is aan de actualisering van een studiegebied.  Dit gebeurde in het verleden o.a. voor de studiegebieden grafische communicatie en media, mode en land-en tuinbouw.

De commissie OVA stuurt de omgevingsanalyses aan door de bepaling van het stramien van de omgevingsanalyse, de toewijzing van bepaalde omgevingsanalyses aan sectorcommissies of werkgroepen, etc.  Daarnaast besliste het Vast Bureau van de VLOR op 10 april 2008 dat de commissie OVA de omgevingsanalyses legitimeert.  Vanaf dat moment kunnen de deelraden de omgevingsanalyse gebruiken in hun advieswerking.  De omgevingsanalyse wordt openbaar vanaf het moment dat er naar verwezen wordt in een advies.  Ze wordt dan integraal in bijlage bij het advies opgenomen.

Samen met de verantwoordelijke van de VLOR werd gewerkt aan de inhoud van de omgevingsanalyse maritieme opleidingen.  De voornaamste onderdelen die uitgewerkt moeten worden, zijn : het opleidingsaanbod in het studiegebied maritieme opleidingen, de evolutie van het aantal leerlingen, de doorstroming, de werkzoekende schoolverlaters en de betrokken sectoren.

 
 
Terug naar de inhoud | Terug naar het hoofdmenu