Globaal preventieplan veiligheids- en welzijnsbeleid 2012-2016 - Schoolbeleidsplan KW IBIS

Ga naar de inhoud

Hoofdmenu:

Globaal preventieplan veiligheids- en welzijnsbeleid 2012-2016

Algemeen > Veiligheid en welzijnsbeleid


ALGEMENE BEPALINGEN


Het globaal preventieplan is de uiting van het dynamisch risicobeheersingmodel dat wordt gevoerd binnen de campus Koninklijk Werk IBIS Bredene. Het dossier gaat in op de verplichting, opgelegd door het KB Beleid van 27 maart 1998 (BS 31 maart 1998)en de Codex Titel I hoofstuk III Art. 3, om een vijfjaarlijks globaal preventieplan op te stellen.
Het dossier werd opgesteld op initiatief van en begeleid door een werkgroep met vertegenwoordigers van de diverse geledingen en ondersteund door (een) externe deskundige(n).

Het globaal preventieplan omvat doelstellingen m.b.t. Welzijn op het werk, en dit voor alle domeinen bepaald binnen de welzijnswet, interne milieuzorg en duurzaamheid. Dit vijfjarenplan bevat voorziene prioriteiten, voorziene activiteiten en opdrachten, preventiemaatregelen, eventuele middelen, wijze van aapassing en evaluatiecriteria.

Het is van toepassing op:

 • de Gesubsidieerde Lagere School Koninklijk Werk IBIS

 • de Secundaire School Koninklijk Werk IBIS

 • het internaat

 • het weekendveblijf


Het coördineren van het veiligheidsbeleid is een investering in kwaliteit, en vraagt dit ook een investering in tijd.

Om gestalte te geven aan een welzijns- en risicobeheersingsbeleid:

 • werken het schoolbestuur en de directie, met medewerking en advies van interne en externe deskundigen/diensten, een dynamisch welzijns- en risicobeheersingssysteem uit, stellen een globaal preventieplan op en voeren jaarlijks de actieplannen uit.


 • in het globaal preventieplan en deze jaaractieplannen worden o.a. de doelstellingen vooropgesteld, wordt voorzien in de vorming en opleiding van het personeel, worden de verantwoordelijkheden op elk niveau vastgelegd en de te nemen maatregelen bepaald, wordt er regelmatig geëvalueerd.


 • wordt inzake welzijn de voorbeeldfunctie van de school als onderwijsinstelling en van elke medewerker afzonderlijk sterk benadrukt.


 • streeft de directie ernaar dat alle personeelsleden dit welzijnsbeleid kennen en toepassen. De directie geeft dan ook regelmatig de nodige informatie en instructies, via de geëigende infokanalen zoals op personeelsvergaderingen, mededelingen in de leraarskamer, via elektronische post, …


 • waakt de directie erover dat onderwijsactoren zijnde, alle personeelsleden, leerlingen en ouders voldoende informatie krijgen inzake veiligheid, gezondheid, welzijn en milieu o.a. via het schoolreglement, bij klassenbezoeken, op oudercontacten.


 • worden de leerkrachten aangespoord veilige en gezonde handelswijzen aan te leren, hetzij geïntegreerd in de lessen, hetzij via specifieke projecten.


 • worden leerlingen & personeelsleden regelmatig gewezen op bestaande risico's.


 • nemen het schoolbestuur en de directie preventiemaatregelen om geweld, pesterijen en ongewenst seksueel gedrag in de mate van het mogelijke te voorkomen. Desgevallend dragen zij zorg voor een autonoom verloop van de vooropgestelde procedure en geven zij tijd en ruimte voor bijstand, grondig onderzoek en oplossingen.


 • streven het schoolbestuur en de directie ernaar om, bij aankopen waar relevant, bij nieuwbouw, verbouwingen en herinrichting, de geldende reglementering inzake veiligheid, gezondheid en milieu te doen naleven.


 • zorgen het schoolbestuur en de directie, binnen de door de overheid gecreëerde budgettaire mogelijkheden, voor de nodige omkadering en middelen opdat de preventieadviseur(s) zijn (hun) opdrachten en taken degelijk kan (kunnen) uitvoeren. Tevens stimuleren het schoolbestuur en de directie de werking van de interne dienst.


 • bevorderen het schoolbestuur en de directie de samenwerking met de externe dienst, evenals met het CLB i.v.m. het medisch schooltoezicht.ALGEMENE DOELSTELLINGEN

 • Voldoen aan de wettelijke vereisten inzake Preventie en Bescherming op het Werk door een systematische aanpak en planning van noodzakelijke acties


 • Bijdragen tot de integratrie van de aspecten m.b.t. welzijn op het werk


 • Stimuleren tot continue verbetering binnen het kader van interne kwaliteitszorgSPECIFIEKE DOELSTELLINGEN

Communicatie top-down en bottom-up verbeteren
Communicatie is een sleutelelement om het risicobeheersingsbeleid en alle aspecten aangaande welzijn & preventie en bescherming op het werk te integreren in de campusorganisatie.
Het risicobeheersingsbeleid wordt meegenomen binnen de jaarkalender als agendapunt op algemene personeelsvergaderingen, binnen directie- en dienstoverleg, ….

Organiseren van algemene en specifieke info voor (nieuw) personeel
Algemene info via een vademecum/onthaalbrochure, die wordt vertrekt door de administratie of de directie van de school.

Alle gebouwen moeten inzake brandveiligheid voldoen aan de geldende voorschriften en de eisen van de bevoegde brandweer
In de loop van dit preventieplan worden aanpassingswerken uitgevoerd op basis van geldende voorschriften en adviezen opgesteld door externen en de bevoegde brandweer.

Optimaliseren van de brandevacuatie
Er is een evacuatieplan aanwezig  geldend voor alle locaties en gebouwen. Het bestaande evacuatieplan aanwezig op de campus zal verfijnd en uitgebreid worden. De opmaak & bijsturing van de plannen geburt in eigen beher en wordt tevens voorgelegd aan externe deskundigen.
Deze interne noodplannen/procedures moeten regelmatig ingeoefend worden.

Voorzien van afzonderlijke ruimtes ten behoeve van rokers
Vooraleer de nieuwe wetgeving inzake roken op het werk van kracht wordt, wordt een afzonderlijk ruimte bepaald ten behoeve van de rokers op het werk.

Beter beheer van gevaarlijke stoffen en preparaten
Er moet een inventaris van gevaarlijke producten en preparaten aanwezig zijn.
De bijhorende fiches moeten beschikbaar zijn voor de gebruikers die kennis hebben van de gevaarseigenschappen van de producten.

Blijvende aandacht voor voedingsmiddelenhygiëne, het bereidingsproces en de bediening van de maaltijden
Een correcte toepassing van de wetgeving op de voedingsmiddelenhygiëne en de verwerking is van belang voor personeel en leerlingen.

Blijvende aandacht voor voedingsmiddelenhygiëne, het bereidingsproces en de bediening van de maaltijden

Een correcte toepassing van de wetgeving op de voedingsmiddelenhygiëne en de verwerking is van belang voor personeel en leerlingen.

Uitvoering van verfraaiing van gebouwen & locatie
Jaarlijks worden meerdere werken uitgevoerd m.b.t. verfraaiing van gebouwen.
Gelet op het feit dat een aangename omgeving stimulerend kan werken op personeelsleden en leerlingen dient verdere aandacht aan het aspect verfraaiing besteed te worden. Uiteraard mag bij de uitvoering het milieuaspect niet uit het oog verloren worden.
De concrete acties die jaarlijks uitgevoerd worden zullen opgenomen worden in de respectievelijke jaarlijkse actieplannen.

Vorming verzekeren voor betrokkenen
De opleiding preventieadviseur niveau basiskennis is een opleiding die wordt opgelegd door de wetgever. Artikels 167-177 van het ARAB stellen dat, afhankelijk van de grootte van de onderneming (school) en de aanwezige risico’s, over één of meerdere personen dient te beschikken die in het bezit zijn van een certificaat van industriële nijverheidshelper.

Aanleggen van een dossier m.b.t. risicobeheersingsbeleid (veiligheidsdossier)


SAMENWERKING MET DE EXTERNE DIENST VOOR PREVENTIE EN BESCHERMING OP HET WERK

De KB's over interne en externe diensten leggen een multidisciplinaire structuur op aan beide diensten. Een interne dienst kan voor de verschillende deskundigheden, opdrachten en taken aanvullend een beroep doen op een externe dienst. De externe dienst preventie en bescherming op het werk voor het Koninklijk Werk IBIS is Adhesia.


UITWERKING VAN HET GLOBAAL PREVENTIEPLAN

De doelstellingen geformuleerd in dit plan worden gerealiseerd via concrete acties die worden opgenomen in de jaarlijkse actieplannen.


OPVOLGING, EVALUATIE EN BIJSTURING VAN HET GLOBAAL PREVENTIEPLAN

Via veiligheidscoördinaties en veiligheidsvergaderingen zal het globaal preventieplan worden opgevolgd en geëvalueerd evenals de jaarlijkse actieplannen.


Op basis van de evaluatie of op basis van nieuwe gegevens, kunnen tijdens de looptijd van het globaal preventieplan, bijkomende doelstellingen geformuleerd worden of doelstellingen worden bijgestuurd.

Jaarlijks wordt gerapporteerd aan de Raad van Bestuur. 
 
Terug naar de inhoud | Terug naar het hoofdmenu