Schoolraad - Schoolbeleidsplan KW IBIS

Ga naar de inhoud

Hoofdmenu:

Schoolraad

Secundair Onderwijs > Inspraak en medebeheer

In uitvoering van het Decreet van de Vlaamse Regering van 2 april 2004 betreffende de participatie op school werd op 6 december 2005 een Schoolraad opgericht voor de volgende scholen:

 • de Gesubsidieerde Vrije Lagere School Koninklijk Werk IBIS
 • het Koninklijk Werk IBIS - Voltijds Maritiem Technisch Secundair OnderwijsSamenstelling van de schoolraad

 • Voorzitter
 • Secretaris
 • Directeur Koninklijk Werk IBIS
 • Vertegenwoordigers van het schoolbestuur
 • Vertegenwoordigers van het personeel
 • Vertegenwoordigers van de leerlingen
 • Vertegenwoordiger van de ouders
 • Vertegenwoordigers van de lokale gemeenschapBevoegdheden
De schoolraad kan aan het schoolbestuur uit eigen beweging een schriftelijk advies uitbrengen over alle aangelegenheden die het personeel, de ouders of de leerlingen aanbelangen.


De schoolraad kan aan de directeur uit eigen beweging een schriftelijk advies uitbrengen over de algemene organisatie en werking van de school.

De schoolraad verleent, op basis van art. 19 van het participatiedecreet, aan de inrichtende macht advies over elk ontwerp van beslissing betreffende :

 • de bepaling van het profiel van de directeur

 • het studieaanbod

 • het aangaan van samenwerkingsverbanden met andere inrichtende machten en met externe instanties

 • de vaststelling van het nascholingsbeleid

 • het beleid betreffende experimenten en projecten


De schoolraad overlegt, op basis van art. 21 van het participatiedecreet, met de inrichtende macht over :

 • het opstellen of wijzigen van het schoolreglement

 • het opstellen of wijzigen van de lijst van bijdragen die aan ouders kunnen worden gevraagd, evenals de regeling betreffende de afwijkingen die op deze bijdrageregeling worden toegekend, voor zover deze regelingen niet zijn opgenomen in het schoolreglement

 • het schoolwerkplan

 • het beleidscontract dat de samenwerking regelt tussen de school en het CLB

 • elk ontwerp van beslissing betreffende de jaarplanning van extra muros-activiteiten en parascolaire activiteiten

 • elk ontwerp van beslissing betreffende de infrastructuurwerken die niet onder het toepassingsgebied vallen van art. 17, § 2, 1°, a) en c), van de wet van 24 december 1993 betreffende de overheidsopdrachten en sommige opdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten

 • elk ontwerp van beslissing betreffende de vaststelling van de criteria voor de aanwending van lestijden, uren, uren-leraar en punten

 • elke ontwerp van beslissing betreffende het welzijns- en veiligheidsbeleid op school.


De overlegbevoegdheid wordt uitgeoefend in een gezamenlijke vergadering van inrichtende macht en schoolraad.  Zowel schoolraad als inrichtende macht moeten tijdens het overleg streven naar een akkoord.  Het overleg leidt tot een akkoord of niet-akkoord.  Een akkoord wordt uitgevoerd door de inrichtende macht.  In geval van niet-akkoord neemt de inrichtende macht een eind

De schoolraad kan geen adviezen uitbrengen over de arbeidsvoorwaarden.  De arbeidsvoorwaarden blijven de exclusieve materie van het LOC.

De bevoegdheid van de schoolraad aangaande het welzijns- en veiligop school doet geen afbreuk aan de bevoegdheden van het Comité Preventie en Bescherming op het Werk.

Het behoort niet tot de bevoegdheid van de schoolraad om individuele dossiers of gevallen te bespreken. 
 
Terug naar de inhoud | Terug naar het hoofdmenu