Decreet betreffende de kwaliteit van onderwijs dd. 8 mei 2009 - Schoolbeleidsplan KW IBIS

Ga naar de inhoud

Hoofdmenu:

Decreet betreffende de kwaliteit van onderwijs dd. 8 mei 2009

Secundair Onderwijs > Kwaliteitszorg

DEEL II. — WAARBORGEN VOOR KWALITEITSVOL ONDERWIJS
EN KWALITEITSVOLLE LEERLINGENBEGELEIDING

TITEL I. — Algemene bepalingen

Art. 3. Dit deel is, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald, van toepassing op de door de Vlaamse Gemeenschap erkende, gefinancierde of gesubsidieerde onderwijsinstellingen van het basisonderwijs, het secundair onderwijs, het volwassenenonderwijs, het deeltijds kunstonderwijs en op de door de Vlaamse Gemeenschap gefinancierde of gesubsidieerde centra voor leerlingenbegeleiding en op de pedagogische begeleidingsdiensten.

TITEL II. — Onderwijsinstellingen en CLB’s
HOOFDSTUK I. — Rol van de instellingen

Art. 4. § 1. Elke onderwijsinstelling is, rekening houdend met haar pedagogisch of agogisch project, ervoor verantwoordelijk kwaliteitsonderwijs te verstrekken en het geboden onderwijs kwaliteitsvol te ondersteunen.
Elk CLB is, rekening houdend met de eigen missie en het eigen begeleidingsproject, ervoor verantwoordelijk een kwaliteitsvolle leerlingenbegeleiding te verstrekken en de schoolinterne leerlingenbegeleiding te ondersteunen en te helpen optimaliseren.

§ 2. Het verstrekken van kwaliteitsonderwijs, zoals vermeld in § 1, eerste lid, houdt minimaal in dat de onderwijsinstelling de onderwijsreglementering respecteert.
Het verstrekken van kwaliteitsvolle leerlingenbegeleiding, zoals vermeld in § 1, tweede lid, houdt minimaal in dat het CLB de CLB-reglementering respecteert.

Art. 5. De realisatie van het in artikel 4 bepaalde, veronderstelt dat de instelling beschikt over het beleidsvoerend vermogen dat haar in staat stelt om zelfstandig een kwaliteitsvol beleid te voeren. Dat zelfstandige beleid respecteert de beleidscontext die door de overheid wordt vastgelegd in de regelgeving.

Art. 6. Elke instelling onderzoekt en bewaakt op systematische wijze haar eigen kwaliteit. De instelling kiest zelf de wijze waarop zij dit doet.

 
 
Terug naar de inhoud | Terug naar het hoofdmenu