Van vroeger tot nu - Schoolbeleidsplan KW IBIS

Ga naar de inhoud

Hoofdmenu:

Van vroeger tot nu

Algemeen > Historiek van IBIS

Het was uit grote sociale bewogenheid dat Z.K.H. Prins Albert zich het lot aantrok van de kinderen uit de vissersfamilies.  De vissers waren destijds de armste en meest verwaarloosde sociale klasse.  De Prins wilde hun onderwijs en vorming verbeteren door o.m. de weeskinderen uit de zeevisserij al jong op te vangen en hen een geavanceerde vorm van beroepsonderwijs te geven.

Vandaar dat onder Zijn impuls op 6 juli 1906 op het stadhuis te Oostende het Koninklijk Werk IBIS (Oeuvre Royale des pupilles de la pêche - Kwekelingenschool der visserij) gesticht werd.  Opgericht buiten alle politieke en filosofische gezindheid om, beoogde het Werk tegemoet te komen aan een sociale en economische noodzaak.


In Southampton werd een driemaster aangekocht die onder de naam “IBIS” gemeerd werd in het kanaal Oostende-Brugge.  Dit vastliggende vaartuig werd tot 1924 voor het verblijf en de opleiding van de leerlingen gebruikt.  Tot de sloop in 1937 was het een uniek didactisch instrument.

Toen in 1914 de eerste wereldoorlog uitbrak, had IBIS reeds 274 kinderen van zeelieden aangenomen, opgeleid en geplaatst.

Op 13 oktober 1914 werden de personeelsleden van de instelling en een 30-tal kinderen ingescheept aan boord van de stoomtreilers “IBIS V” en “IBIS VI” die de steven richtten naar Milfordhaven in Groot-Brittannië.  Gedurende de hele oorlog was Milfordhaven het toevluchtsoord van IBIS.

Om aan de nieuwe maatschappelijke noden in de naoorlogse periode tegemoet te komen, werd door Z.M. Koning Albert I beslist om naast wezen ook kinderen uit gezinnen met sociale problemen op te nemen.


Voor het vervullen van zijn taak moest het Koninklijk Werk IBIS de nodige financiële middelen bij elkaar brengen.  Bij de stichting gebeurde dit via allerlei initiatieven en bijdragen van milde schenkers.  Vanaf 1908 probeerde men via de uitbating van eigen vissersvaartuigen het Werk te financieren.  Vanaf 1952 kon er echter gerekend worden op de subsidiëring vanwege de Overheid.

De IBIS-vloot :

  • IBIS I (HMS Albacore) : gebruikt in 1906 voor de huisvesting en de opleiding van de leerlingen.  Werd in 1926 omgedoopt tot “Commandant Bultinck”.  Gesloopt in 1937.

  • IBIS II (La Crevette) : in december 1906 geschonken door Baron Louis de Hemptinne.  Gebruikt voor korte oefeningen in de territoriale wateren.  Afgebroken in 1937.

  • IBIS III (O.73) : de eerste zeereis van het schip vond plaats op 08/10/1907.  Later werd het gebruikt als vastliggend schoolschip tot het in 1919 gesloopt werd.

  • IBIS IV (O.74) : werd gebruikt voor treilervaart van korte reizen in zee.  Werd in 1911 door brand vernield in de Noordzee.

  • IBIS V (O.75) : was de grootste varende eenheid van de IBIS-vloot.  Bleef varen tot 1923.  Werd verkocht aan Spanje.

  • IBIS VI (O.76) : schoolschip-treiler.  In 1924 verkocht aan Zweden.

  • IBIS VII (O.77) : eigendom van Rederij Vandewalle-Bauwens.  Werd van 1910 tot 1914 gebruikt voor de visvangst.  Verging in augustus 1915 op het Tanganikain Kongo.

  • IBIS VIII (O.178) : werd tot 1948 gebruikt voor het opleiden van de leerlingen.

  • IBIS IX (O.179) : bevatte 8 slaapsteden voor de leerlingen.  Was uitgerust met telefoon, telegrafie, dieptemeter en ultra sonore.

  • IBIS X (O.113) : had tot doel verse levensmiddelen aan te brengen en inkomsten te bezorgen aan het Werk.


In 1924 konden de leerlingen hun intrek nemen in de nieuw opgetrokken gebouwen aan de Prinses Elisabethlaan te Bredene, het huidig schoolgebouw.

 
 


Van 1927 tot 1940 bestond de schoolbevolking uit gemiddeld 85 “kwekelingen”.  De jongens kwamen hoofdzakelijk uit de regio’s Oostende en Heist.  Op de tweede plaats kwam Nieuwpoort en de Westkust.  Op 14-, 15-jarige leeftijd konden de leerlingen na hun opleiding aan wal, en een periode van tachtig dagen aan boord van een schoolschip, zonder enige moeite een aanmonstering vinden.  De praktische opleiding werd doorgemaakt aan boord van IBIS VIII of O.178.  Bij het uitbreken van de tweede wereldoorlog diende opnieuw een veiliger onderkomen gezocht te worden.  Men vond zijn toevlucht in Brugge, eerst in een voormalige kliniek op de Baron Ruzettelaan en één jaar later in de verlaten lokalen van een brouwerij op de Bouverievest.  Het personeel moest de grootste inspanningen leveren om in die moeilijke oorlogsjaren voldoende voedsel te vinden voor de nog veertig aanwezige kinderen.
Op 24 september 1945 kon men terug naar de vertrouwde, maar redelijk gehavende gebouwen op Sas-Slijkens.


De laatste IBIS-schooltreiler O.179 werd verkocht en alle aandacht moest nu gaan naar de infrastructuur en de installaties aan wal. De legendarische hangmatten werden in 1954 vervangen door stapelbedden.


In 1959 werd de Heer Hubert Caestecker de zesde directeur van het Koninklijk Werk IBIS.  Hij zou die taak vervullen tot 1989.  Tal van aanpassingen op pedagogisch vlak werden doorgevoerd zowel in de basisschool als in de technische afdeling.  Het visserijonderwijs ressorteerde tot eind 1980 onder het Ministerie van Verkeerswezen.

Vanaf 27 mei 1981 werd het Voorzitterschap van het Koninklijk Werk IBIS bekleed door Vice-Admiraal Vlieger o.r. André Ridder Schlim, voormalige adviseur van Prins Laurent. Onder zijn beheer werd het sein gegeven tot een totale renovatie van de infrastructuur : het oprichten van een internaatsgebouw (1984), de renovatie van het schoolgebouw, het aanleggen van een “speelboeg” voor de kleinsten (1993) en een nieuw verblijfsgebouw voor de grotere jongens (1995).


Op onderwijsvlak ging de evolutie verder zodat de maritieme opleiding een volwaardige plaats gekregen heeft in het voltijds secundair onderwijs en zonder verlies van zijn specificiteit volledig ingepast werd in de onderwijsstructuur van het Departement Onderwijs.het overlijden van Admiraal Schlim werd op 9 november 1999 de Heer Jean Jacques De Cloedt door de Raad van Bestuur tot Voorzitter aangesteld.
Het contact met jongeren, de bezorgdheid voor families in moeilijkheden, de maatschappelijke integratie en het verstrekken van een degelijke opleiding zijn een blijvende bezorgdheid voor de Heer De Cloedt.

Omwille van zijn verdiensten werd hem in 1998, ten persoonlijke titel, de adellijke titel van “Ridder” verleend.

Het algemeen verspreid gebruik van ICT (informatie- en communicatietechnologie) zowel in school als in het internaat en de realisatie van het Huis André Schlim werden onder zijn impuls in korte tijd gerealiseerd.  In 2004 werd verder gewerkt aan het verbeteren van de internaats-infrastructuur. Zo werden de slaapzaal van Cadetten en Aspiranten van nieuwe slaapaccommodatie voorzien zodat meer privacy mogelijk werd.  De heraanleg van de speelplaats met extra aandacht voor groenaanplanting en sportaccommodatie vormt ontegensprekelijk een meerwaarde inzake leef- en speelcomfort voor de leerlingen.

De band met het Koninklijk Hof heeft zich in de loop der jaren veruiterlijkt door bezoeken van leden van de Koninklijke Familie aan het Koninklijk Werk IBIS alsook door invitaties van de IBIS-jongens op het kasteel Stuyvenberg (kerstfeest bij Koningin Elisabeth in 1954 en 1964) en in 1972 bij Koning Boudewijn en Koningin Fabiola op het kasteel van Laken.  IBIS kan nog steeds rekenen op een blijvende koninklijke belangstelling.  Het was een grote eer op 29 maart 2004 het bezoek te mogen ontvangen van HKH Prinses Mathilde.


Op 17 juni 2005 werd Admiraal (b.d.) Willy Herteleer benoemd tot elfde voorzitter van het Koninklijk Werk IBIS.

Admiraal Herteleer ontpopte zich op korte tijd tot een gedreven voorzitter die de bakens en uitdagingen van de IBIS-toekomst vol enthousiasme uitzet.

In 2006 bestond het Koninklijk Werk IBIS 100 jaar!

Dit historisch feit kon niet onopgemerkt voorbijgaan.

Hoogtepunt van het eeuwfeestgebeuren was het bezoek van Zijne Majesteit de Koning op woensdag 3 mei 2006. In het Huis André Schlim gaf voorzitter Herteleer een uiteenzetting over de uitdagingen die IBIS te wachten staan. Langs een erehaag van IBIS-jongens begaf de Koning zich naar de Kop van ’t Sas waar het bronzen beeld van de IBIS-jongen onthuld werd.

De officiële viering van het eeuwfeest vond plaats op 19 mei 2006 in het Staf Versluyscentrum te Bredene. Vice-minister-president Frank Vandenbroucke, Vlaams minister van Onderwijs en Werk, was gastspreker op de academische zitting. Eerder op de namiddag had de minister een kort bezoek gebracht aan de school.

In zijn gelegenheidstoespraak onderstreepte de minister het belang van de bijzondere opdracht die IBIS al honderd jaar op zich neemt :

“Het Koninklijk Werk IBIS lijkt mij nog bruisend en vitaal, nog volop zinvol bezig aan de realisatie van zijn oorspronkelijke opdracht, uiteraard aangepast aan de noden van vandaag … nog meer dan in andere scholen zijn de jongens op deze school jongens met een eigen verhaal.Voor de honderd leerlingen die hier schoollopen en verblijven is IBIS een veilige thuishaven maar ook een vertrekpunt voor hun verdere leven op zee of op land.

De school kan voor leerlingen die het moeilijk hebben een betere toekomst ontsluiten. Een toekomst waarin hij het beste uit zichzelf kan laten zien ongeacht afkomst, rang of stand …
Het Koninklijk Werk IBIS vervult deze maatschappelijke functie reeds lang voor er van een gelijkekansenbeleid sprake was. In haar opvoeding en onderwijs staat de individuele aanpak van de leerlingen, de aandacht voor persoonlijke problemen, de waardenvorming en het aanbieden van onderricht met het oog op vervolgonderwijs en/of tewerkstelling centraal … de educatieve aanpak van de school en het internaat past zowel in een rijke maritieme traditie van “eer, plicht en ridderlijkheid” als in het hedendaagse pleidooi van maximale talentontwikkeling van elke jongere.

Het Koninklijk Werk IBIS leert jongeren de kop boven water te houden op de woelige zee. Velen onder hen hebben hun weg gevonden, hun toekomst gemaakt”.

De economische en sociale evolutie sinds 1906 plaatst ons heden in een totaal andere realiteit : de problematiek van kinderen en adolescenten evolueerde met het maatmee.Het Koninklijk Werk IBIS vult heden echter een even grote leemte op als in 1906.

Nieuwe uitdagingen liggen in het verschiet waarbij de kwaliteitsverbetering van de opvang van de leerlingen de belangrijkste drijfveer is.

Koninklijke beschermingVoorzitters Koninklijk Werk IBIS Directeurs Koninklijk Werk IBIS
1906 - 1909
1909 - 1934
1934 - 1983
1956

1983 - 1993
sinds 1993
Prins Albert
Koning Albert I
Koning Leopold III
Prins Alexander
(erevoorzitter)
Prins Albert
Koning Albert II
1906 - 1927
1927 - 1929
1929 - 1935
1935 - 1951
1951 - 1955
1956 - 1966
1966 - 1967
1967 - 1980
1981 - 1999
1999 - 2005
sinds 2005
Edouard De Cuyper
Albert Baron Ruzette
François Baron Empain
Louis Empain
John Bauwens
Ernest John Solvay
Georges Goor
Admiraal Lambert Robins
Admiraal André Ridder Schlim
Jean Jacques Ridder De Cloedt
Admiraal Willy Hertleer
1906 - 1937
1937 - 1950
1950 - 1951
1951 - 1959
1959 - 1989
1989 - 1991
1991 - 1996
sinds 1996 
Prosper Wuylens
Georges Cambier
Pierre Wessels
René David
Hubert Caestecker
Philippe Buyssens
Roger Taillaert
Philip Declercq
 
 
 
Terug naar de inhoud | Terug naar het hoofdmenu