IBIS Visie - Schoolbeleidsplan KW IBIS

Ga naar de inhoud

Hoofdmenu:

IBIS Visie

Algemeen
 Onze jongeren als kompas
bij het navigeren van onze opdracht en doelstelling

 
 
 

Het Koninklijk Werk IBIS vormt één pedagogische eenheid die de jongeren optimale kansen wil bieden om te slagen in hun opvoeding en schoolse prestaties.

De jongeren die we begeleiden, hebben vaak een getekend verleden zonder thuishaven, hebben soms een negatief zelfbeeld en een leerachterstand opgelopen.  De maritieme sfeer als leer- en leefkader biedt veiligheid en structuur.


In de IBIS-strategie scheppen duidelijk omlijnde normen en afspraken, gekoppeld aan menselijke warmte, een leefklimaat waarin de jongeren “zich goed voelen” en begeleid worden in de groei naar volwassenheid.  
Zij kunnen rekenen op de zekerheden van een goed georganiseerde mini-samenleving.
IBIS heeft daarbij een belangrijke preventie- en overbruggingsfunctie waardoor (tijdelijke) problemen (echtscheiding, ziekte, zich niet gewenst weten of verstoten zijn door..., moeilijk gedrag van het kind, gebrek aan zelfstandigheid, …) opgevangen worden zodat die factoren geen blijvende of zo min mogelijk negatieve invloed hebben op de verdere ontwikkeling van het kind.

Een groot deel van de toevertrouwde kinderen komt uit sociaal zwakke milieus vaak met ouders met gebrekkige opvoedingsverantwoordelijkheid.  Het is onze taak de toevertrouwde kinderen de volle aandacht en begeleiding te geven zodat ze zich ten volle kunnen ontplooien en al hun kansen op een degelijke toekomst kunnen behouden.  Alle leerlingen, zonder onderscheid, worden dezelfde kansen geboden.

Onze taak is het kind te helpen op zoveel mogelijk vlakken :

 • Materieel vlak : eigentijdse infrastructuur, voeding, kledij en hygiëne, ....

 • Onderwijsvlak : hen de kans geven gewoon basisonderwijs en technisch maritiem onderwijs te volgen dankzij de kleine klasgroepen, differentiatie, bijwerkklas, aanpassingsklas, …

 • Gedrags- en emotioneel vlak : proberen individuele aandacht te geven, een gesprek met de opvoeder/leerkracht, coördinatoren, sociale dienst, schoolhoofd, directeur.


Daar waar nodig doen we een beroep op externe hulpverlening.  De sociale dienst neemt de coördinatie en opvolging van deze externe diensten op zich.

Voor het voltallig team van leerkrachten en opvoeders blijft het een dagdagelijkse uitdaging om onze jongens, vaak gekwetst door negatieve levenservaringen, op te vangen, bij te staan en te begeleiden.  Het is belangrijk dat onze aandacht zo evenwichtig mogelijk gespreid wordt over alle kinderen.  Veel energie en tijd wordt gegeven aan de extroverte jongens die (soms zwaar) probleemgedrag vertonen (circa 1/5 van de schoolbevolking), maar ook de gekwetste introverte kinderen verdienen ten volle onze aandacht.  Vandaar het grote belang in dossierkennis, communicatie, overleg en opvolging.

 
 


Naast kennis en vaardigheden streven alle personeelsleden ernaar om volgende waarden bij de leerlingen over te brengen :

 • Jonge mensen tot volwassenheid begeleiden met een goede dosis zelfvertrouwen

 • Leren zelfstandigheid verwerven en verantwoordelijkheden opnemen

 • Helpen om beleefde en eerlijke mensen te worden met een maatschappijverantwoordelijkheid

 • Ze verdraagzaam leren omgaan door een vlotte samenwerking

 • Ze laten inzien dat humor en relativeringszin nodig zijn voor een positieve ingesteldheid leren assertief zijn, zowel verbaal als bij het nemen van initiatieven

 • Hun individuele waardigheid aanscherpen


De manier waarop deze waarden geconcretiseerd worden, hangt af van de specifieke opdracht van enerzijds het internaat en anderzijds de school.Het doel is om door intense samenwerking tussen onderwijzend en opvoedend personeel, coördinatoren, sociale dienst en directie onze leerlingen te begeleiden bij leer- en of gedragsproblemen.Wanneer leermoeilijkheden optreden ten gevolge van cognitieve factoren wordt een specifieke aanpak en remediëring bedacht die daarop geënt is.Bij leerlingen die ten gevolge van emotionele problemen slecht presteren, is het remediërend antwoord niet zo concreet. Dan wordt een beroep gedaan op de professionele competenties van leerkrachten, opvoeders, coördinatoren sociale dienst en directie en de externe hulpverlening...

Tot die competenties behoren o.a.:

 • Begrip tonen voor het feit dat de leerling het, omwille van diverse omstandigheden moeilijk heeft.

 • Kunnen luisteren naar wat de leerling beroert

 • Helpen en aanmoedigen van de leerling verkiezen boven sanctioneren

 • Positief bekrachtigen, m.a.w. tussentijdse successen extra waarderen en als stimulans gebruikenDeze vaardigheden die het IBIS-team in sommige omstandigheden expliciet moet aanwenden, behoren tot een globale attitude die onontbeerlijk is in het kader van het pedagogisch project.

 
 
Terug naar de inhoud | Terug naar het hoofdmenu