GOK-Cyclus II - Schoolbeleidsplan KW IBIS

Ga naar de inhoud

Hoofdmenu:

GOK-Cyclus II

Secundair Onderwijs > Gelijke onderwijskansen
 
GOK-cyclus II spreidt zich over de schooljaren 2005-2006, 2006-2007 en  2007-2008Concretisering 2005 - 2006


Er werden in onderling overleg met de leerkrachten een aantal initiatieven opgestart:

 • De werking van de handelingsplannen werd aangepast. Naast de sociale dienst kunnen nu ook opvoeders en leerkrachten hun bevindingen melden.  Alle informatie wordt via de GOK-leerkracht verzameld en aan alle betrokkenen doorgespeeld.


 • Een boekentasactie: De leerlingen van 1A kregen een bladwijzer met tips over het goed maken van hun boekentas. Alle leerkrachten melden dagelijks aan de GOK-leerkracht welke leerlingen bepaalde zaken niet bij zich hebben.  Leerlingen die dikwijls niet in orde zijn, worden persoonlijk begeleid.


 • Het coachen van leerkrachten: De GOK-leerkracht woont op vraag van bepaalde leerkrachten enkele lessen bij. Samen met de Directeur wordt dan een gesprek gevoerd waarin tips gegeven worden om problemen in klas te proberen te voorkomen.


 • Aandachtspunten voor de leerlingen. Via affiches werden bepaalde items een aantal weken speciaal gevolgd bv. mijn boekentas is juist gevuld, we steken onze vinger op vooraleer we een antwoord geven, speeksel in de mond, maar niet op de grond, ...


 • Fitnessavond: Eén avond in de week krijgen de leerlingen de kans onder leiding van de GOK-leerkracht gebruikt te maken van de fitnesszaal.  Leerlingen uit de dieetclub krijgen voorrang.


 • Individuele begeleiding van leerlingen: Leerlingen met problemen in de klas kunnen op gesprek komen bij de GOK-leerkracht.


 • Project vakoverschrijdend werken: Gezien er dit jaar dikwijls leerkrachten in ziekteverlof waren, is het project slechts minimaal uitgewerkt. 4Dek en 2MV hebben enkele lessen samengewerkt onder leiding van Mevrouw Tournoy en de Heer Van Craeynest. Samen organiseerden zij gezamenlijke lessen rond een project met een bezoek aan de vissershaven en het Zeemanshuis Godtschalk.Concretisering 2006 - 2007


Initiatieven die vorig jaar opgestart waren, werden dit jaar verder uitgewerkt
:

 • De werking van de handelingsplannen werd aangepast: Alle leerkrachten melden tweewekelijks hun bevindingen over leerlingen waarvan zij dat nodig achten.  Deze informatie wordt naar alle collega’s verspreid.  Ook de sociale dienst wordt op de hoogte gesteld en eventueel wordt er beslist een handelingsplan op te starten.


 • Het coachen van leerkrachten: De GOK-leerkracht woont op vraag van bepaalde leerkrachten enkele lessen bij.  Samen met de Directeur wordt dan een gesprek gevoerd waarin tips gegeven worden om problemen in de klas te proberen te voorkomen.


 • Individuele begeleiding van leerlingen: Leerlingen met problemen in de klas kunnen op gesprek komen bij de GOK-leerkracht.Initiatieven die dit jaar werden opgestart
:

 • De leerlingen van de eerste graad vullen een enquête in waarin ze voor elk vak een quotatie geven op : Kan ik het goed ? Doe ik het graag ? Deze informatie werd aan de leerkrachten doorgespeeld.


 • Het opwaarderen van de attitudepunten: Leerlingen die vijf maal een quotatie “1” behaalden, krijgen een waardebon van 10 € Leerlingen die met een quotatie “2” best tevreden waren, zijn nu meer gemotiveerd om beter te scoren.


 • Het herwerken van de actiepunten voor de leerkrachten om zo tot duidelijke en eenduidige afspraken te komen.


 • In samenspraak met de leerlingen werd een speelplaatsreglement opgesteld.


 • Het bijsturen van de time-out procedure: Leerlingen die uit de les gestuurd worden, schrijven daar een verslag over.  Achteraf wordt tijdens een herstelmoment dat verslag door de betreffende leerkracht en leerling besproken.


 • Nieuwe regeling weekend-sancties: Indien een leerkracht vindt dat een leerling zo zwaar in de fout is gegaan dat een weekendsanctie nodig is, brengt hij persoonlijk verslag uit bij de directeur.  De leerkracht staat zelf in voor de opvang tijdens deze sanctie.


 • Nieuwe regeling van de bijlessen: We stappen af van de beurtrol waarbij elke leerkracht een vast moment heeft om bijles te geven. Er kan nu bijles gegeven worden wanneer dit het best past.  Alle bijlessen worden op een formulier geregistreerd.


 • Gespreide evaluatie: We stappen af van de twee examenperiodes en komen tot 6 evaluatieperiodes.  Alle testen en periodetoetsen worden tijdens de lessen afgenomen.


 • Het opstellen van een toetsenwijzer in 1A: Van elk vak krijgen de leerlingen een overzicht van de te leren leerstof voor elke evaluatieperiode.  Er worden ook studietips meegegeven.


 • In elke klas wordt een toetsenkalender opgehangen. Zowel de periodetoetsen als de kleine testen worden er op aangeduid.


 • Samenvoegen van 3Dek en 4Dek: In de lessen waar het mogelijk is, krijgen beide klassen samen les.  Daardoor kunnen we gedurende meer lesuren een leerkracht wachtdienst laten doen.  Wat heel handig is om vervangingen te regelen en om opvang van leerlingen te voorzien.


 • Er is nu een ideeënbus waarin leerlingen hun wensen kunnen kenbaar maken.


 • Bijsturen speelplaatswerking: De oudste leerlingen vertoeven nu in de zitput tijdens de speeltijd zodat de jongere leerlingen op een rustiger manier van de sportterreinen gebruik kunnen maken.


 • Het scheiden van de klassenraad en de personeelsvergaderingen: Daar vroeger dikwijls de tijd ontbrak om grondig over de leerlingen te beraadslagen, wordt er nu na elke evaluatieperiode een klassenraad gehouden waarin de leerlingenbespreking het hoofddoel is.De personeelsvergaderingen worden gehouden wanneer de directeur het nodig acht.Concretisering 2007 - 2008


Initiatieven die vorig jaar opgestart waren, werden dit jaar verder uitgewerkt
:

 • De werking van de handelingsplannen werd aangepast: Alle leerkrachten melden tweewekelijks de procesontwikkeling van het plan en hun bevindingen van de leerlingen waarvan een handelingsplan werd opgestart.  Deze informatie is constant voor alle betrokken collega’s consulteerbaar via de schoolserver.  De GOK-leerkracht waakt over de procesontwikkeling en legt die telkens voor op een begeleidende klassen Eens het doel bereikt, wordt het handelingsplan afgesloten.


 • Het coachen van leerkrachten: Indien een leerkracht op regelmatige basis geconfronteerd wordt met gedragsproblemen van leerlingen tijdens zijn / haar les, wordt samen met de directie en de GOK-leerkracht naar oplossingen gezocht.


 • Individuele begeleiding van leerlingen: Leerlingen met problemen in de klas kunnen op gesprek komen bij de GOK-leerkracht.


 • De leerlingen van de eerste graad vullen een enquête in waarin ze voor elk vak een quotatie geven op : Kan ik het goed ? Doe ik het graag ? Deze informatie werd aan de leerkrachten doorgespeeld.


 • Het opwaarderen van de attitudepunten: Leerlingen die vijf maal een quotatie “1” behaalden, krijgen een waardebon van € Leerlingen die met een quotatie “2” best tevreden waren, zijn nu meer gemotiveerd om beter te scoren.


 • Het regelmatig herwerken van de actiepunten voor de leerkrachten om zo tot duidelijke en eenduidige afspraken te komen.


 • In samenspraak met de leerlingen werd opnieuw een speelplaatsopgesteld.


 • Time-out procedure: Leerlingen die uit de les gestuurd worden, schrijven daar een verslag over.  Achteraf wordt, indien nodig,  tijdens een herstelmoment dat verslag door de betreffende leerkracht en leerling besproken.


 • Regeling weekend-sancties: Indien een leerkracht vindt dat een leerling zo zwaar in de fout is gegaan dat een weekendsanctie nodig is, brengt hij persoonlijk verslag uit bij de coördinator S.O.  Daarna zal de directeur, de coördinator S.O. en de coördinator internaat de aanvraag behandelen.  Het internaat staat immers in voor de opvang tijdens deze sanctie.  Een leerling kan eveneen weekendsanctie krijgen wanneer hij zodanig veel strafstudie kreeg dat het binnen de schoolweek niet kon weggewerkt worden.


 • Regeling van de bijlessen: Leerlingen kunnen bijles vragen indien ze dit nodig vinden.  De aanwezige leerkrachten zijn daarvoor beschikbaar tussen 11.55 en 12.25 uur.


 • Gespreide evaluatie: Sinds vorig schooljaar zijn we afgestapt van de twee examenperiodes en zijn we overgegaan tot 5 evaluatieperiodes.  Alle testen en periodetoetsen worden tijdens de lessen afgenomen.


 • Het opstellen van een toetsenwijzer in 1A.: Van elk vak krijgen de leerlingen een overzicht van de te leren leerstof voor elke evaluatieperiode.  Er worden ook studietips meegegeven.


 • In elke klas wordt een toetsenkalender opgehangen: Zowel de periodetoetsen als de kleine testen worden er op aangeduid.


 • Samenvoegen van 3Dek en 4Dek : In de lessen waar het mogelijk is, krijgen beide klassen samen les.  Daardoor kunnen we lesuren die daardoor vrijkomen nuttiger gaan invullen.


 • Bijsturen speelplaatswerking: De 2 graad vertoeft nu in de speelboeg tijdens de speeltijd zodat de jongere leerlingen op een rustiger manier van de sportterreinen gebruik kunnen maken.


 • Het scheiden van de klassenraad en de personeelsvergaderingen: Daar vroeger dikwijls de tijd ontbrak om grondig over de leerlingen te beraadslagen, wordt er nu na elke evaluatieperiode een klassenraad gehouden waarin de leerlingenbespreking het hoofddoel is.  De personeelsvergaderingen worden gehouden wanneer de directeur het nodig acht.Initiatieven die dit jaar werden opgestart
:

 • Aanpassen van het sanctioneringsbeleid: Leerkrachten die een strafstudie uitschrijven doen dit via een formulier “Aanvraag strafstudie”.  Daarop wordt een bondig verslag geschreven over de feiten die aanleiding gaven tot een aanvraag.  Nieuw is dat de leerkracht het document dient voor te leggen aan de leerling ter ondertekening “voor gezien”.  Dit stelt de leerling in staat om eventueel om verduidelijking te vragen over de genoteerde feiten.  Indien de leerling na het gesprek met de betrokken leerkracht op zijn honger blijft zitten, kan die terecht bij de GOK-leerkracht, die vervolgens de zaak probeert uit te klaren. Hierdoor hebben we, bij aanvang van de strafstudie op woensdagnagenoeg geen discussies meer en worden de beslissingen aangaande strafstudies veel beter begrepen en aanvaard. Strafstudie wordt niet meer gegeven per uur.  De duur werd herleid tot 3 kwartier per eenheid.  De toezichthoudende leerkracht kan, indien de leerling zich niet gedraagt tijdens de strafstudie, de tijd verlengen.


 • Strafstudie wordt gegeven door de leerkrachten: De leerkrachten nemen zelf de verantwoordelijkheid voor toezicht tijdens strafstudies die uitgeschreven werden door henzelf of leden van hun team.


 • Opdrachten van schrijfstraffen moeten met leerstof te maken hebben: Geen nutteloze teksten overschrijven.


 • Opvang bij crisismomenten: Wanneer een leerling in klas, door één of andere reden de zelfcontrole verliest, wordt die uit de klas verwijderd en opgevangen bij de huiswaar hij terug tot rust kan komen.  De leerling schrijft hierbij een bondig verslag over wat er zich in klas heeft afgespeeld. Als de leerling terug rustig is kan die bij aanvang van het volgende lesuur terug naar klas.  Wanneer de leerling echter niet in staat is om op een rustige manier terug naar klas te gaan, volgt een gesprek met de coördinator S.O. en worden eventueel verdere maatregelen genomen (verwittiging, sanctie,  gesprek met leerkracht, gesprek met directie …).


 • Opvolging studie: Communicatieprocedure via e-mail tussen opvoeders en leerkrachten waarbij geprobeerd wordt om oorzaken van leerproblemen snel op te sporen en weg te werken.


 • Procedure belsignaal: Alle leerkrachten dienen vóór het belsignaal op de speelplaats aanwezig te zijn. Bij het belsignaal vóór aanvang van de lessen wordt gevraagd om algemene stilte.  Alle leerlingen blijven ter plaatse.  Eens het volledig stil is, vraagt de coördinator S.O. om de klasrijen te vormen.  Wanneer alle leerlingen in hun rij, en alle leerkrachten bij hun leerlingen staan, luidt de coördinator de scheepsbel waarop iedereen naar klas kan vertrekken. Dit systeem zorgt ervoor dat leerlingen en leerkrachten op een rustige manier met de lessen kunnen starten.


 • Zorg- en remediëringsfiches: Van elke leerling wordt een fiche bijgehouden. Daarop wordt alle informatie (op vlak van prestaties, gedrag, begeleiding, handelingsplan…) van elke leerling bijgehouden.  Dit maakt dat we op één document het algemeen ontwikkelingsproces van een leerling kunnen volgen en zo nodig bijsturen.


 • Contractwerk: Taken en opdrachten werden regelmatig niet of te laat ingediend.  Via het contractwerk worden alle opdrachten en taken voor een bepaalde periode (bv. 2 weken) van alle hoofdvakken in één map gebundeld.  De leerlingen kunnen zelf plannen wanneer ze aan welke taak beginnen maar moeten met alles klaar zijn tegen een vooraf afgesproken einddatum.

 
 
Terug naar de inhoud | Terug naar het hoofdmenu