Schoolbeleidsplan KW IBIS

Ga naar de inhoud

Hoofdmenu:

Beleidsplan Koninklijk Werk IBIS vzw
Algemene situeringSchoolontwikkeling is een proces waar actief aan de eigen beleidsvoering en aan het organisatorisch en onderwijskundig schoolfunctioneren wordt gesleuteld. In dit proces wordt een duidelijk en kernachtig langetermijnbeleid voor de school geformuleerd, compleet met daaruit afgeleide strategische doelstellingen. Deze doelstellingen worden opgesteld vanuit een visie op de maatschappelijke functie van de school.


Cruciaal in schoolontwikkeling is dat de school zich bewust is:

  • van de kwaliteit van haar onderwijs, haar eigen prioriteiten en doelen

  • van wat er maatschappelijk van de school verwacht wordt

  • binnen welk formeel juridisch kader zij haar onderwijs organiseert


De school is de eerste verantwoordelijke voor de kwaliteit van haar onderwijs en moet instaan voor de vormgeving van een eigen kwaliteitsvol beleid.  Dit vergt enerzijds een innoverend en anderzijds een zelfevaluerend vermogen.


Het is van wezenlijk belang voor de school dat zij zichzelf als een systeem verder ontwikkelt en "leert”. De school als lerend systeem.
Vandaag worden scholen ertoe aangezet zichzelf in vraag te stellen.
Daarom is het belangrijk om te weten waar men op een bepaald ogenblik staat en eventueel hoe men dient bij te sturen. Zichzelf een spiegel durven voorhouden en daarover reflecteren, werkt versterkend voor alle betrokkenen.

Het schoolwerkplan, of nog beter het schoolbeleidsplan, is binnen de context van schoolontwikkeling functioneel op verscheidene vlakken, zowel als ‘eindproduct’ als in haar ‘ontwikkelingsproces’. Als ‘proces’ is het de concretisering van het schoolbeleid en maakt het duidelijk hoe het schoolteam streeft naar verbetering van de onderwijskwaliteit door het uitwerken van prioriteiten en door een planning van vernieuwingsinitiatieven op korte en op lange termijn. Als ‘product’ is het beleidsplan een draaiboek waarin de concrete planning en het schoolbeleid worden vastgelegd.

Zowel als ‘eindproduct’ als in haar ‘ontwikkelingsproces’, is het schoolbeleidsplan:

  • een informatie- en documentatiedocument  over het concrete functioneren van de school;

  • een draaiboek waarin de concrete planning en het schoolbeleid worden vastgelegd;

  • een verantwoordingsinstrument dat het uitgangspunt vormt voor evaluatie en bijsturing.


Het schoolbeleidsplan is tevens het resultaat van het proces van overleggen, evalueren en bijsturen, zowel wat de doelstellingen, als wat de concrete activiteiten betreft.


Het schoolteam ontwikkelt hierbij ‘een schoolcultuur’ van overleg en samenwerking, werkt aan haar verdere professionalisering en optimaliseert de samenwerkingsverbanden.

Kwaliteitsverhoging houdt trouwens in dat men loskomt van het “private” karakter van het handelen in de klas, èn dat men zaken percipieert als een element van gezamenlijke verantwoordelijkheid.


Het schoolbeleidsplan vervult een belangrijke rol binnen het proces van zelfevaluatie en bijsturing.
Werken aan het schoolbeleidsplan is een permanente cyclische beweging : ieder onderdeel dient vaak opnieuw gesitueerd en geëvalueerd te worden binnen de totale context van het schoolgebeuren.

Vanuit haar maatschappelijke opdracht wordt gewerkt aan de versterking van het beleidsvoerend vermogen van de school.

 
Terug naar de inhoud | Terug naar het hoofdmenu